Skip to content Skip to footer

Dernek Tüzüğümüz

CİNSEL ŞİDDETLE MÜCADELE DERNEĞİ TÜZÜĞÜ
BİRİNCİ BÖLÜM

Derneğin Adı, Merkezi, Amacı, Çalışma Alanları, Faaliyet Alanı ve İlkeleri

Madde 1 – Derneğin Adı ve Merkezi

Derneğin Adı, “Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği” dir. Kısa adı “CŞMD”dir. Hak temelli çalışan bir sivil toplum kuruluşudur. Derneğin merkezi İstanbul’dadır. Şubesi açılmayacaktır.

Madde 2 – Derneğin Amacı, Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri, Faaliyet Alanı ve İlkeleri

A) Derneğin Amacı

Dernek, ataerkil sistemin baskı ve denetim araçlarından biri olan cinsel şiddetin varlığının, meşruiyetinin ve yarattığı hasarların ortadan kaldırılması için çalışmak, varolan hakların uygulanması, geliştirilmesi ve ihlallerin engellenmesi için yasal mücadele vermek ve aynı zamanda cinsel şiddete maruz bırakılmış bireyler arası dayanışmayı sağlamak amacı ile kurulmuştur.

B) Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

1- Cinsel şiddetle mücadele konusunda faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,

2- Cinsel şiddetten sağkalan bireylere yönelik danışma merkezi ve sığınak açmak, açılmasına destek olmak, mevcutları güçlendirmek

3- Cinsel şiddetten sağkalan bireylere hizmet veren mesleki profesyonellerle ve profesyonellere yönelik çalışmalar yürütmek

4- Cinsel şiddetten sağkalan bireyler, aktivistler, sivil toplum örgütleri ve meslek profesyonelleri arasında dayanışma ağı oluşturmak,

5- Cinsel şiddet ve cinsel şiddetle ilgili olan konularda kurs, konferans, seminer, panel, toplantı, sempozyum, açık oturum, film gösterimi, slayt gösterimi, fotoğraf sergisi, fuar, festival ve anma geceleri ve yarışmalar düzenlemek,

6- Düzenlenen etkinlikler için gerekli olan mekânları kiralamak, kiraya vermek, binalar, arsalar satın almak, inşa etmek, yaptırmak için gerekli araç ve gerecin alımını ve satımını yapmak, bilimin, sanatın, felsefenin, kültürün gelişmesi ve yaygınlaştırılması için kurumsallaşmaya yönelik çalışmalarda bulunmak,

7- İlgili konularda çalışan kurumlarla birlikte konferanslar, paneller, seminerler, açık oturumlar, geceler, slayt gösterileri düzenlemek,

8- Derneğin çalışmalarını yürütebilmek için çalışma grupları kurmak,

9- Kadınlara, trans bireylere, çocuklara yönelik cinsel şiddet, toplumsal cinsiyet temelli şiddet, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli şiddet, hayvana yönelik cinsel şiddet, ayrımcılık ile mücadele, kadın hakları, kadın-erkek eşitsizliği ve ilgili tüm alanlarda yapılan çalışmaları teşvik etmek, bu çalışmaları madden ve manen desteklemek, araştırmaların yayımlanmasını ve yayılmasını sağlamak,

10- Cinsel şiddetin meşruiyetinin ortadan kaldırılması için her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda üyelerini ve kamuoyunu bilgilendirici yayınlar (kitap, dergi, bülten, gazete, broşür, ansiklopedi, web sitesi, blog vb.) çıkarmak, görsel çalışmalar ve filmler yapmak ve bunların dağıtımını sağlamak,

11- Yurtiçinde ve yurt dışında gelişen bilimsel ve sanatsal yayınları üretmek ve üyelerine sağlamak, üyelerin yazdıkları, çevirdikleri, hazırladıkları kitap, dergi, yardımcı kitap, broşür, görsel malzeme, film ve kamu spotları vb. yayınlamak, bunun için matbaalar ve stüdyolar açmak ve bunların tanıtımı ve dağıtımı için yurt düzeyinde temsilcilikler açmak,

12- Yukarıdaki maddelerde yazılı faaliyetleri yürütebilmek için ilgili bütün kamu ve özel kurum ve kuruluşu, özel idareler, belediyeler, muhtarlar, dernekler, meslek odaları ile iş birliği ve ortak çalışmalarda bulunmak. Diğer dernek, vakıf, sendika, kişi, kurum ve benzeri kuruluşlar ile sair sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği ve ortak çalışmalar yapmak ve konusu ile ilgili federasyon ve platformlar oluşturmak,

13- Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

14- Dergi, bülten, DVD, web sayfası, broşür, kitap gibi yayınlarla birlikte, kısa film, multimedya, uzun metraj film üretimi gerçekleştirmek,

15- Dünya kadınları arasında bölgesel ve küresel ortaklığın oluşturulması yönünde çalışmalar yapmak için uluslararası çalışma ve eşgüdüm komisyonları ve sair ortaklıklar kurmak,

16- Dernek amaçlarını gerçekleştirmek üzere tüm faaliyetlerde, ilgili uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak, yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

17- Derneğin amaçlarına uygun olarak her türlü aynı ve nakdi bağış ve teberruları kabul etmek,

18- Tüzük amacının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,

19- Üyelerinin sosyal ihtiyaçlarını karşılamak ve aralarındaki iletişim ve dayanışmayı arttırmak üzere lokal, lokanta, dinlenme tesisleri, gösterim salonu ve kütüphane-kitaplık açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

20- Derneğe gelir sağlamak ya da üyeler arasındaki sosyal ilişkileri ve iletişimi gerçekleştirmek amacıyla yemekli toplantılar, konser, tiyatro, sergi, piknik, gezi ve etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

21- Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

22- Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde ve yurt dışında vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin kurabileceği tesisleri kurmak,

23- Basın-yayın organları yoluyla derneğin amaçları ve/veya çalışmaları hakkında kamuoyunu bilgilendirmek, derneğin görüşlerini kamuoyuna açıklamak,

24- Üyelerin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için her düzeyde eğitim ve öğretim kurumu, dershane, kurs ve yurt açıp işletmek veya bunlara katkıda bulunmak,

25- Amaç ve çalışma konularını gerçekleştirmek için üyeleri veya uzman kişiler aracılığıyla araştırma, inceleme, geliştirme, çalışma ve etütler yapmak, öneri ve dilekleri belirleyip, bunları her türlü yayın araçları ile yayınlamak,

26- Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

27- Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,

28- Gerekli görülen yerlerde temsilcilikler açmak,

29- Amaç ve çalışma konularını gerçekleştirmek için Yardım Toplama Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri ile tüzük hükümlerine uygun olarak yardım ve bağış toplar, alır ve verir; şartlı ve şartsız vasiyetleri kabul eder.

C) Derneğin Faaliyet Alanı

Dernek, cinsel şiddetin varlığı ve meşruiyetini ortadan kaldırmak, mevcut cinsel şiddetle mücadele mekanizmalarını güçlendirmek, ihtiyaç duyulan mekanizmaların kurulmasını sağlamak ve cinsel şiddetten sağkalan bireyler, aktivistler, sivil toplum örgütleri ile meslek profesyonelleri arasında dayanışma ağı oluşturmak için politik, kültürel, bilimsel, sosyal ve sanatsal faaliyetlerde bulunur, bu amaçlarla faaliyet gösteren örgütlere destek sağlar. Ayrıca cinsel şiddete maruz bırakılan hayvanlar için hak mücadelesi veren hayvan hakları örgütlenmelerine de destek verir. Dernek, faaliyetlerini feminist ilkeler temelinde; dil, etnik köken, renk, yaş, cinsiyet, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, felsefi inanç, tür, din, mezhep, bölge, fiziksel ya da zihinsel engelli olma durumuna yönelik ayrımcılığa karşı durarak ve dayanışmayı esas alarak yürütür.

Dernek, sosyal alanda yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir.

D) Derneğin İlkeleri

Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği,

 • Cinsel şiddete karşı mücadele yürüten, evrensel hak ve özgürlüklerden yana tavır koyan bağımsız bir sivil toplum kuruluşudur.
 • Etnik köken, cinsiyet, cinsel yönelim, dil, din, renk, tür, yaş, engellilik durumu, siyasî görüş ve benzeri nefret söylemleriyle yapılan her türlü ayrımcılığa karşıdır.
 • Çalışmalarını feminist yöntemlerle yürütür, kolektif çalışmaya dayalı bir örgütlenme anlayışını benimser.
 • Çalışmalarda yatay ilişkilenme esastır, hiyerarşik ve katılıma kapalı uygulamalar kabul edilmez.
 • Kimse arka arkaya bir (1) dönemden fazla başkanlık görevini yürütemez.
 • Kararlar konsensüs yoluyla alınır.
 • Şiddete tolerans gösterilmez.
 • Beyan esastır. Kimse maruz kaldığı şiddeti belgelemek zorunda bırakılmaz.
 • Çalışmalarda yardım anlayışı kabul edilmez, dayanışma anlayışı esastır.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Üyelik Koşulları, Üyelerin Hak ve Yükümlülükleri ile Üyeliğin Sona Ermesi

Madde 3 – Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Derneğe üyelik kabulünün birinci koşulu, üye olmak isteyen gerçek veya tüzel kişiye yönetim kurulu üyelerinin en az iki tanesinin referans olmasıdır. Yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Irkçı, cinsiyetçi, homofobik ve transfobik, canlılara fiziksel, cinsel ve psikolojik şiddet uygulayan, nefret suçu işleyen, tacizci, silah taşıyan ve ayrımcılık yapan ve hakların kullanılmasına engel olmalarıyla tanınmış başvuru sahipleri derneğe üye olamaz.

Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Kadın hakları alanında çalışmalar yapmış yerli veya yabancı bilim çalışanları, sosyal hizmet uzmanları, iletişimciler, psikologlar, psikiyatrlar, cinsel sağlık uzmanları, psikolojik danışmanlar, akademisyenler, uzmanlar, yazarlar, araştırmacılar, eğitimciler, hukukçular, sanatçılar ile yurtiçinde ve / veya yurt dışında derneğe yakın ilgi göstererek, maddi veya manevi önemli destek sağlayanlara onursal üyelik verilebilir.

Derneğin çalışma alanlarından herhangi birinde uzman olan onursal üyeler, gerektiğinde ilgili komisyona danışmanlık ve eğitmenlik sorumluluğunu yerine getirmekle yükümlüdürler. Dernek, onursal üyeleri gerektiğinde, çalışma veya uzmanlık alanlarında temsilci gösterebilir. Onursal üyelerin seçme ve seçilme hakları yoktur. Kendilerinden bağış hariç, giriş ve yıllık ödenti alınmaz. Onursal üyeliğin iptali ancak Genel Kurul kararı veya istifa ile gerçekleşir.

 

Madde 4 – Üyelik Yükümlülükleri

Üyelik yükümlülükleri, ödentiler ve görevlerdir.

 1. a) Her kişi üyelik başvurusu kabul edildikten sonra, yönetim kurulu tarafından belirlenen giriş ödentisini ödemekle yükümlüdür.
 2. b) Her üye, yönetim kurulu tarafından belirlenen üyelik ödentisini ödemekle yükümlüdür. Bu ödemeyi aylık veya yıllık olarak yapmak üyenin inisiyatifindedir. Üyelik giriş ödentileri ve üyelik ödentilerinde yapılacak arttırmalar ya da azaltmalar konusunda yönetim kurulu yetkilidir.
 3. c) Hiçbir üye dernek çalışmalarında görev almaya zorlanamaz. Ancak dernek yetkili kurulları üyeleri derneğin amaçları doğrultusunda görevlendirebilir.
 4. d) Üyeler, dernek tüzüğüne uymak, üzerlerine aldıkları görev ve sorumlulukları yerine getirmek ve derneğe bağlılık göstermekle yükümlüdür. Her üye derneğin amacına uygun davranmak, özellikle amacın gerçekleştirilmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmak sorumluluğun-dadır. Dernek üyeleri, derneğin amacını, ilkelerini ve vizyonunu etkileyebilecek konularda yaptıkları konuşmalarda, verdikleri demeçlerde ve yazdıkları yazılarda sorumluluk çerçevesinde davranır ve derneğe zarar vermemek için azamî dikkat gösterir.

 

Madde 5 – Üyelikten Çıkma ve Çıkarılma

Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.

Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Ancak bu yolla üyelikten çıkanlar ayrıldıkları tarihe kadar olan üyelik aidat borcunu vermeye zorunludur.

Üyelikten çıkarılma koşulları:

 1. a) Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına uymayanlar, dernek amaçlarının gerçekleştirilmesini ve çalışmaların yürütülmesini zorlaştıranlar, dernek ilkelerine aykırı davrananlar, yetkisi olmaksızın derneği sorumluluk altına sokanlardan savunma istemek, gerekirse ihraç kararı vermek Yönetim Kurulu’nun yetkisi dahilindedir.
 2. b) Üyelikten ayrılanların veya çıkarılanların ödemiş oldukları ödentiler geri verilmez.
 3. c) Dernekten çıkanlar ve çıkartılanlar, Dernek çalışmaları ve malları üzerinde hak ileri süremezler.
 4. d) Tüzük hükümlerine kısmen veya tümüyle uyulmaması durumunda ve üyeye yazılı tebligat yapılmasına rağmen 6 (altı) ay içinde üyelik ödentisi borcunun verilmemesi halinde üye, bildirime gerek olmaksızın, Yönetim Kurulu Kararı ile üyelikten çıkarılabilir.
 5. e) Cinsiyetçi, homofobik ve transfobik tutum ve uygulamalarda bulunan, başkalarına fiziksel şiddet uygulayanlar, tehdit ve şantajda bulunanlar ile nefret suçu işleyenlerden savunma istemek, gerekirse ihraç kararı vermek Yönetim Kurulu’nun yetkisi dahilindedir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Organlar

Madde 6 – Dernek Organları

I) Derneğin Zorunlu Organları:

1- Genel Kurul,

2- Yönetim Kurulu,

3- Denetim Kurulu,

II) Başka Organlar: Bu maddenin birinci fıkrasında sayılan organlar yanında yönetim kurulu kararıyla Yüksek Danışma Kurulu ve çeşitli amaçlarla geçici ya da daimi nitelikte kurul, komisyon, çalışma grubu gibi heyetler teşkil edilebilir. Ancak bu organlara Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’nun görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez.

 

Madde 7 – Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı

Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.

Genel kurul;

1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

Olağan genel kurul, 3 yılda bir, Ekim ayı içersinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır.

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır. Genel kurul daveti, ilgili mevzuatta belirtilen şekillerden biri ya da birkaçı seçilerek yapılır.

Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

 

Madde 8 – Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, oylamalar açık olarak yapılır. Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Gizli oylama yapılacak olması durumunda ise, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtlar veya oy pusulaları üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılır ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak sonuç belirlenir.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

 

Madde 9 – Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

1- Dernek organlarının seçilmesi,

2- Dernek tüzüğünün değiştirilmesine ilişkin yönetim kurulu tasarısını görüşüp karara bağlamak,

3- Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi, yönetim ve denetim kurulunun ibrası,

4- Yönetim kurulunca hazırlanan tahminî bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

5- Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması,

6- Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,

7- Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

9- Derneğin federasyon kurması, mevcut federasyonlara katılması ve üye bulunduğu federasyonlardan ayrılmasının kararlaştırılması, bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi,

10- Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve açılmasına karar verilen şube ile ilgili işlemlerin yürütülmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

11- Derneğin feshedilmesi,

12- Başta yönetim kurulu olmak üzere tüm dernek organlarının önerilerinin incelenip karara bağlanması,

13- Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,

14- Gerekli görülmesi durumunda sandık kurulmasına karar vermek,

15- Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

 

MADDE 10 – YÖNETİM KURULU

I) Yönetim Kurulunun Oluşumu

Yönetim kurulu 5 (beş) asıl ve 5 (beş) yedek üye olarak genel kurulca seçilir. Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üyeyi belirler. Yönetim kurulu, gerek görülen her an toplanabilir.

Yönetim kurulu başkanlığı görevini yapan üyeler, seçildikleri olağan genel kurulu takip eden sonraki olağan genel kurulda yönetim kurulu başkanlığına aday olamaz ve seçilemezler. Olağanüstü genel kurullarda yapılan seçimlerde bu kural uygulanmaz.

Yönetim kurulu, tüm üyelerin haberdar edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde yedek üyelerden birinin göreve çağrılması mecburîdir.

II) Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

1- Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki vermek,

2- Tüzükte belirlenmiş olan faaliyet alanı ile çalışma biçimine ilişkin öneriler üretmek, amaç ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesini teminen politika, strateji ve öncelikleri görüşmek, genel kurulun kendisine tevdi ettiği görevleri yerine getirmek,

3- Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

4- Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek; kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya aynî haklar tesis ettirmek,

5- Derneğin federasyon kurması, kurulan federasyonlara katılması ya da ayrılması; yurt dışındaki kuruluşlara katılması, ayrılması, bunlarla işbirliği yapması hakkında öneriler üretip genel kurulun onayına sunmak, bu konularda genel kurulun verdiği yetkiler çerçevesinde kararlar alıp gerekli işlemleri yürütmek,

6- Gerekli bulduğu konularda ve alanda çalışma grupları kurmak ve kaldırmak, dernek işlevini yürütmek üzere dernek üyelerinden biri veya bir kaçına yetki vermek,

7- Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak, günlük ve zorunlu harcamalar için dernek kasasında bulundurulacak nakit mevcudunun üst sınırını tespit etmek, ayrıca dernek gelirlerinin yatırılacağı bankayı ve şubesini tayin etmek,

8- Dernek ile ilgili her türlü ihtilafta adlî, malî ve idarî takibat yapmak, dava açmak, sulh olmak, ibra etmek, davadan feragat ve davayı kabul etmek ve bu hususlara da şamil olacak vekalet verme işlerini yapmak,

9- Derneğin tüzel kişiliğini gerçek ve tüzel kişiler katında ve yargı organları karşısında ve protokolde temsil etmek için üyelerine temsil yetkisi vermek,

10- Derneğin iç işleyişine ve özellikle kuracağı çalışma gruplarının işleyişine ilişkin iç tüzük, yönetmelik hazırlamak, yürürlüğe koymak ve değiştirmek,

11- İhtiyaç halinde çalışma grubu üyelerinden ve uzman kişilerden dernek danışma kurulunu oluşturmak,

12- Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,

13- Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

14- Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,

15- Bütçenin uygulanmasını sağlamak, derneğin borçlanmasına ilişkin karar almak,

16- Üye giriş ödentisi ve aidatlarını saptamak, bunların arttırılması ya da azaltılması yönünde karar vermek,

17- Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek; derneğe katkı sağlamış kişilere fahrî üyelik, onursal başkanlık verilmesi konularını karara bağlamak,

18- Ortaklık, iktisadî işletme, vakıf ve yardımlaşma sandığı kurulmasına ya da kurulmuş ve kurulacaklara katılmaya karar vermek,

19- Derneğin uluslararası çalışmalarda bulunması, yurt dışındaki kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması ya da bunlarla işbirliği kurulması için karar almak,

20- Gerektiğinde derneğin işlerini yürütecek personeli atamak ve gereğinde işlerine son vermek,

21- Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,

22- Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

 

Madde 11 – Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu; gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Madde 12 – Derneğin Gelir Kaynakları

Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

Üye Aidatı ve giriş ödentisi: Bunların miktarlarını yönetim kurulu belirler.

Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağışlar,

Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

Dernekçe hazırlanan ya da satış hakkı derneğe bırakılan broşür, kitap, resim, kartpostal vb. şeylerin satışından elde edilen gelirler, derneğin iktisadi işletmelerinden gelen gelirler,

Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak yardımlar,

Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,

Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek için düzenlenen, kongre, konferans, seminer gibi bilimsel toplantılardan ya da çay, balo, piyango, yemek, eğlence, konser gibi sosyal toplantılardan elde edilen gelirler.

Uluslararası fonlar,

Mevduat faizleri,

Diğer gelirler.

 

Madde 13 – Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler

Defter tutma esasları;

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt Usulü

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

Defterlerin Tasdiki

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler (Büyük Defter hariç), kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan Yevmiye Defteri’nin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yılsonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

 

Madde 14 – Derneğin İç Denetimi

Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

 

Madde 15 – Derneğin Borçlanma Usulleri      

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

 

Madde 16 – Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

 

Madde 17 – Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli

Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen en uygun sivil toplum kuruluşuna devredilir. Genel Kurul’da devredilecek yer belirlenmemişse tasfiye kurulunun belirlediği derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülkî idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip

tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülkî idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini, tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi 5 (beş) yıldır.

 

Madde 18 – Hüküm Eksikliği

Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.