Skip to content Skip to footer
kuir feministtir:

CŞMD, her bedensel varoluşun farklı tezahürler altında maruz bırakıldığı cinsel şiddet ile mücadele ederken bu farklı deneyimlerin ataerki, genel ahlak, kutuplaştırılmış ikili cinsiyet sistemi, ırkçılık, milliyetçilik, türcülük gibi farklı veya çoklu iktidar sistemleri/mekanizmalarıyla beslendiğini unutmadan; aralarında hiyerarşi kurmadan hareket etmeyi önemser. Bu sebeple hem benzer hem farklı mücadele alanlarının kesişimine imkan sunan kuir ve feminist bakış açılarını/yöntemlerini benimser.

kapsayıcı ve kesişimseldir:

Kendini kadın, LGBTİ+, gençlik veya çocuk örgütü gibi bir başlıkla sınırlı tanımlamaz. Cinsel şiddet çocukların, gençlerin, yaşlıların, kadın-erkek beyanı olanların, ikili cinsiyet sistemine sığmayanların, mültecilerin, engellilerin, LGBTİ+’ların, hayvanların; her meslek, cinsiyet, sosyal sınıf, ülke, ideoloji, inanç ve yaşam tarzından bireyin maruz bırakılabileceği bir şiddet türüdür. Ürettiği bilgi ve materyallerde bu kapsayıcılığı ve kesişimselliği gözetir.

yaratıcı ve esnektir:

Deneyim aktarımını ve sürdürülebilirliği önemser. Aynı zamanda değişime ve gelişime, yeni fikirlere ve yöntemlere açıktır, esnektir.

eleştireldir:

Cinsel şiddetin bir iktidar meselesi olduğu ön kabulüyle hareket eder. Güç dinamiklerini ve bu dinamiklerden ortaya çıkan normları sorgular ve eleştirir. Aynı şekilde, örgüt içi iletişimde eleştiri ve özeleştiri mekanizmalarını işletmeye önem verir.

anti-hiyerarşiktir:

Ekip çalışmasına ve dayanışmaya inanan, anti-hiyerarşik/yatay bir örgütlenmedir. İç ve dış iletişiminde, açık iletişim ve şeffaflık yaklaşımını benimser. Şiddet türleri arasında hiyerarşi kurmaz; görünmeyen cinsel şiddet türlerine öncelik vererek cinsel şiddetin her formu ile mücadele eder.

seks pozitiftir:

Cinselliğin olağan bir olgu olduğunu ve herkesin cinselliği farklı ve çeşitli şekillerde deneyimleyebileceğini kabul eden bir bakış açısına sahiptir. Kişisel değerlere saygı duyar. Cinselliği genel ahlak ile ilişkilendirmez, toplumsal cinsiyet normları ile sınırlandırmaz. Bireylerin cinsellikle ilgili tutumları ve pratikleri arasında hiyerarşi kurmaz, onay ve iletişimin varlığını savunur. Cinselliğin konuşulabilir olmasından yanadır ve konuşulmasını teşvik eder. Seks pozitif bir bakış açısıyla uygulanan kapsamlı ve kapsayıcı cinsellik eğitimi hakkı, mücadele alanları arasındadır.

ayrımcılık karşıtı ve eşitlikçidir:

Cinsiyet, yaş, ırk, din, dil, siyasi veya başka bir görüş, sınıf, etnik köken, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, sağlık durumu, sakatlık, medeni hal, göçmen veya mülteci statüsü gibi faktörlere dayalı tüm ayrımcılıklara karşıdır. Nefret söylemi ve ayrımcılık üretilmesine, türcülüğe, cinsiyetçiliğe, homofobi / transfobi / bifobiye, ayrımcılığın hiçbir türüne müsamaha göstermez. Çalışma ilkeleri arasında, genelleme ve önyargıların bulunmadığı, herkesin güvende hissedebileceği bir çalışma ortamını sağlamak yer alır.

türcülük karşıtıdır:

CŞMD tüm hayvanların sömürülmeden, işkence ve kötü muamele görmeden yaşama hakkı olduğunu savunur. Türcülük ve hayvanların sömürülmesiyle ilgili verdiği mücadelenin asgari düzeyde bir uygulaması olarak; ofis ortamında, etkinliklerinde “hayvan eti” olan herhangi bir “besin”i tüketmez. Finansal kaynaklarını hayvan sömürüsü sonucu elde edilen ürünler için kullanmaz.

katılımcılığı benİmser:

CŞMD, çalışma alanlarında çocukların, gençlerin ve hayatta kalanların katılımını odağa alır ve teşvik eder. Cinsel şiddetle mücadeleyi büyütebilecek hak temelli ağ ve platformlara katılım gösterir. Karar alma yöntemi olarak konsensüsü kullanır; katılımcılığı önemser ve kolektif üretimi savunur.

beyanı esas alır:

CŞMD cinsel şiddetten hayatta kalanlara inanır. Cinsel şiddete maruz bırakılan kişinin beyanını esas alır. Şiddetle ilgili gerekli süreçlerin başlatılması için delil aramaz. Şiddete maruz bırakılanı güçlendiren, şiddet sonrası şifa bulmasına destek veren mekanizmaları işletmek üzere hareket eder.

hesap verilebilir ve şeffaftır:

CŞMD çalışmaları, eylemleri ve finansal kaynakları konusunda şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkesini gözetir. Kaynakların sorumluluk içerisinde kullanımını sağlayacak yöntem ve yapıları oluşturur.

ekosistemi gözetir:

Ekosistem içindeki tüm canlılar için ötekisiz ve sömürüsüz bir dünya hayal eder. İklim krizinin tüm ekosistemi ve içindeki tüm canlı hayatını hedef aldığının farkında olup, iklim adaletini politik bir sorun olarak ele alır ve bu konuda sorumluluk alan bir yaklaşım benimser. Kaynaklarını bu yönde kullanır.

anti-militaristtir:

CŞMD anti-militaristtir, her türlü örgütlü ya da örgütsüz şiddet politikasına ve uygulamasına karşıdır; şiddetsiz iletişim yöntemlerini kullanan ve öz savunma hakkına inanan bir yapılanmadır.  

info@cinselsiddetlemucadele.org – +90 542 585 39 90