Müslüman Toplumlarda Cinsel ve Bedensel Haklar Koalisyonu

Müslüman Toplumlarda Cinsel ve Bedensel Haklar Koalisyonu


Müslüman Toplumlarda Cinsel ve Bedensel Haklar Koalisyonu [The Coalition for Sexual & Bodily Rights in Muslim Societies (CSBR)]; feminist bilgi oluşturma, stratejik toplanma ve aktivist kapasite geliştirme yoluyla Müslüman toplumlarda cinsel ve bedensel haklara insan hakları olarak bütünsel yaklaşımın entegrasyonunu destekleyen ödüllü bir uluslararası dayanışma ağıdır.
Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek İçin Ortaklık Ağı

Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek İçin Ortaklık Ağı


Sivil toplumun çocuğa karşı şiddeti önlemeye yönelik izleme rolünü güçlendirmek amacıyla işbirliği kuran sivil toplum kuruluşlarından oluşur. Ortaklık Ağı’nın amacı, Türkiye’de çocukların yararına faaliyet gösteren, ulusal veya yerel sivil toplum örgütleri (STÖ), üniversiteler ve meslek örgütlerinin çocuğa karşı şiddeti önlemeye yönelik hak temelli izleme ve savunu çalışmalarını kolaylaştırmak ve desteklemektir.
Yaşam İçin Yasa İnisiyatifi

Yaşam İçin Yasa İnisiyatifi


Yaşam İçin Yasa İnisiyatifi, hayvanlar için adalet talebini yaygınlaştırmak, temel ilkelerimiz ve taleplerimiz ışığında geniş bir kamuoyu oluşturma ve toplumsal farkındalık yaratma amacıyla kurulmuş bir dayanışma. 2012 yılından bu yana iyileştirilmesi her yasama döneminde gündeme gelen Hayvanları Koruma Kanununun hayvanlara adalet getirecek en iyi şekilde iyileştirilmesi için bu dayanışmayı büyütmeyi ve kanun koyucuların gündemini şekillendirecek şekilde güçlendirmeyi hedefliyor.
Kadın Koalisyonu

Kadın Koalisyonu


Kadın Koalisyonu, kadınların toplumsal ve siyasal katılımını artırmak, güce ve şiddete dayalı ayrımcılıktan beslenen mevcut siyasete karşı eşitlikçi, adaleti hedefleyen bir siyaset pratiğini mümkün kılmak amacıyla bir araya gelen yerel ve ulusal düzeyde örgütlenmiş bağımsız kadın örgütlerinin oluşturduğu bir platformdur. Kadın Koalisyonu’nun amacı kadınların toplumsal, ekonomik ve siyasal yaşamın her alanına eşit katılımlarının sağlanması ve dolayısıyla kaynakların dağıtımıyla ilgili karar alma süreçlerinde belirleyiciliklerinin güvence altına alınmasıdır.
İstanbul Sözleşmesi Türkiye İzleme Platformu

İstanbul Sözleşmesi Türkiye İzleme Platformu


Türkiye’nin ilk imzacısı olduğu ve İstanbul Sözleşmesi olarak anılan “Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi”nin uygulanması için mücadele veren, pek çok kadın ve LGBTİ+ örgütünün oluşturduğu platformdur.

Şiddete Son Platformu


Şiddete Son Platformu, 2011 yılında yeni şiddet yasasına yönelik çalışmalar sırasında, sürecin devam ettirilmesi, bilgi akışının kadın örgütlerine gecikmeden aktarılabilmesi, medyayla ilişkilerin kurulması ve yasayla ilgili sürecin daha iyi örgütlenmesi için kuruldu. Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde faaliyet gösteren 236 kadın örgütünün oluşturduğu Platform, yasanın oluşturulma sürecinde son derece aktif rol oynadı. Diğer pek çok kadın platformunun yanı sıra, Şiddete Son Platformu’nun ortaya koyduğu yoğun çabalar ve katkılar ile 8 Mart 2012 tarihinde, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Yasa kabul edildi. Halen şiddet yasası üzerine yapılan birçok çalışma, tartışma ve bilgi akışı bu ağ üzerinden yürütülüyor.