Skip to content Skip to footer
Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek İçin Ortaklık Ağı

Sivil toplumun çocuğa karşı şiddeti önlemeye yönelik izleme rolünü güçlendirmek amacıyla işbirliği kuran sivil toplum kuruluşlarından oluşur. Ortaklık Ağı’nın amacı, Türkiye’de çocukların yararına faaliyet gösteren, ulusal veya yerel sivil toplum örgütleri (STÖ), üniversiteler ve meslek örgütlerinin çocuğa karşı şiddeti önlemeye yönelik hak temelli izleme ve savunu çalışmalarını kolaylaştırmak ve desteklemektir.

İstanbul Sözleşmesi Türkiye İzleme Platformu

Türkiye’nin ilk imzacısı olduğu ve İstanbul Sözleşmesi olarak anılan “Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi”nin uygulanması için mücadele veren, pek çok kadın ve LGBTİ+ örgütünün oluşturduğu platformdur.

KADIN
KOALİSYONU

Kadın Koalisyonu, kadınların toplumsal ve siyasal katılımını artırmak, güce ve şiddete dayalı ayrımcılıktan beslenen mevcut siyasete karşı eşitlikçi, adaleti hedefleyen bir siyaset pratiğini mümkün kılmak amacıyla bir araya gelen yerel ve ulusal düzeyde örgütlenmiş bağımsız kadın örgütlerinin oluşturduğu bir platformdur. Kadın Koalisyonu’nun amacı kadınların toplumsal, ekonomik ve siyasal yaşamın her alanına eşit katılımlarının sağlanması ve dolayısıyla kaynakların dağıtımıyla ilgili karar alma süreçlerinde belirleyiciliklerinin güvence altına alınmasıdır.

Müslüman Toplumlarda Cinsel ve Bedensel Haklar Koalisyonu

Müslüman Toplumlarda Cinsel ve Bedensel Haklar Koalisyonu [The Coalition for Sexual & Bodily Rights in Muslim Societies (CSBR)]; feminist bilgi oluşturma, stratejik toplanma ve aktivist kapasite geliştirme yoluyla Müslüman toplumlarda cinsel ve bedensel haklara insan hakları olarak bütünsel yaklaşımın entegrasyonunu destekleyen ödüllü bir uluslararası dayanışma ağıdır.

Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Hakları (CİSÜ) Platformu

CİSÜ Platformu 2013-2018 yılları arasında Kahire +20 ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Platformu adıyla çalışma yürütmüştür. Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu tarafından yürütülen Sivil Toplum Ağlar ve Platformlar Destekleme Programı tarafından desteklenen “Türkiye’de Üreme Hakları ve Sağlığı Platformunun Güçlendirilmesi” projesi kapsamında 2020 yılı şubat ayı itibariyle Platform çalışmaları yeniden aktive olmuştur. Platform cinsel sağlık ve üreme sağlığı, aile planlaması, kadın sağlığı, halk sağlığı, toplumsal cinsiyet eşitliği, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar, engellilik, sığınmacı ve mülteciler, gençlik ve hukuk alanında çalışmakta olan sivil toplum kuruluşları ve bireysel üyelerden oluşmaktadır.

Eşitlik İçin
Kadın Platformu

EŞİK – Eşitlik İçin Kadın Platformu, kadınların nafaka hakkına saldırı, çocuk istismarcılarına yönelik af talepleri ve şimdi de İstanbul Sözleşmesi’nden Türkiye’nin imzasının çekilmesi başta olmak üzere pek çok alandaki kazanılmış hakları korumak amacıyla oluşturulan bir platformdur. Uzun süredir bu alanlarda mücadele veren 310’u aşkın kadın ve LGBTİ+ örgütünden oluşan platform, 150’ye yakın sivil toplum örgütü, meslek odası ve sendika tarafından desteklenmektedir.

Yaşam İçin
Yasa İnisiyatifi

Yaşam İçin Yasa İnisiyatifi, hayvanlar için adalet talebini yaygınlaştırmak, temel ilkelerimiz ve taleplerimiz ışığında geniş bir kamuoyu oluşturma ve toplumsal farkındalık yaratma amacıyla kurulmuş bir dayanışma. 2012 yılından bu yana iyileştirilmesi her yasama döneminde gündeme gelen Hayvanları Koruma Kanununun hayvanlara adalet getirecek en iyi şekilde iyileştirilmesi için bu dayanışmayı büyütmeyi ve kanun koyucuların gündemini şekillendirecek şekilde güçlendirmeyi hedefliyor.

info@cinselsiddetlemucadele.org – +90 542 585 39 90