1 – Yönlendirme ve Danışmanlık Desteği

Derneğimiz, 2015 yılından beri kendisine telefon, e-posta, sosyal medya ve yüz yüze yapılan başvurulara cevap vererek cinsel şiddetten hayatta kalanlar ve yakınlarına şiddet sonrası yönlendirme ve sosyal danışmanlık sağlamıştır. Derneğin destek ve danışmanlık hattı bulunmamasına rağmen, Türkiye’de cinsel şiddet özelinde danışmanlık veren uzmanlaşmış bir birim olmaması alınan başvuruların cevapsız bırakılmamasında etkili olmuştur. Derneğe hangi cinsel şiddet türleri sebebiyle başvurulduğu, hayatta kalanın kendisinin mi yakınının mı aradığı, en çok ne tür desteklerin talep edildiği gibi bilgiler kısıtlı olarak çıkarılmıştır.

CŞMD önümüzdeki 3 yılda, yönlendirme-danışmanlık desteği ile hayatta kalanların güçlenmesi, destek birimlerine daha fazla erişmeleri ve haklarından daha fazla faydalanmaları hedeflerine ulaşmayı planlamıştır. Cinsel Şiddet Danışmanlık-Yönlendirme Yıllık Raporları ile iç ve dış izleme yapılarak ilk olarak hayatta kalanlardan gelen geri bildirimlerle güçlenme ve destek birimlerine erişimleri izlenecektir. Ayrıca elde edilen somut veriler cinsel şiddetle ilgili ihtiyaç ve hizmetlerin, hayatta kalanların beklentilerinin analiz edilmesine yarayacak, bu bilgiler CŞMD’yi ve alandaki paydaşlarını destekleyecektir. Bu veriler grafik ve görsel materyallere dönüştürülerek kamuoyu ve otoritelerin farkındalıklarını hayatta kalanların hakları odağında artırmak amacıyla da kullanılacaktır.

Paydaşlar, faydalanıcılar: Cinsel şiddetten hayatta kalanlar ve yakınları

CŞMD 2019 Cinsel Şiddet Başvuru Raporu’na buradan erişebilirsiniz.

 

2 – www.csdestek.org Web sitesi ve Destek Sistemi Çalışmaları

Dernek cinsel şiddet sonrası destek sistemini anlayabilmek ve ihtiyaç sahibi hayatta kalanlara aktarabilmek, böylelikle hayatta kalanların destek birimlerine erişimini kolaylaştırmak ve teşvik etmek amacıyla “Destek Sistemi Nerede?” isimli bir proje yürütmüştür. Proje kapsamında İstanbul’da cinsel şiddetten hayatta kalanlara hizmet sağlayan kurumlarla görüşülerek bir hizmet haritası çıkarıldı. Daha sonra “destek sistemi” kavramının tanıtıldığı bir animasyon video oluşturuldu. Bu haritanın, videonun, başvuru ve öz yardım bilgilerinin içinde bulunduğu www.csdestek.org web sitesi üretildi. Bu web sitesi ile Türkiye’de ilk defa salt cinsel şiddetten hayatta kalanlara hitap eden ve cinsel şiddet-istismar sonrası hayatta kalanı desteklemeye odaklanan bir online kaynak ortaya çıkarıldı.

Önümüzdeki 3 yıl web sitesinin tanıtımı, yaygınlaştırılması ve geliştirilmesine yönelik faaliyetler planlanmıştır. csdestek.org’un yaygınlaşması ve geliştirilmesiyle cinsel şiddet sonrası destek hizmeti veren birimlere ve destekleyici bilgilere erişim artacak, İstanbul’da paydaşlarla haritanın ve cinsel şiddet destek sisteminin etkinliği konusunda iletişim ve işbirliği geliştirilecek, web sitesine yeni içerik ve materyal üretilecek, mülteciler ve engellilerin erişimi için uyarlama çalışması yapılacaktır. Böylelikle daha fazla hayatta kalanın güçlenmesi, desteğe erişimi ve haklarından faydalanması hedeflenmektedir.

Paydaşlar, faydalanıcılar: Cinsel şiddetten hayatta kalanlar ve yakınları, mülteci ve engelli hayatta kalanlar, sosyal medya takipçileri, cinsel şiddetten hayatta kalanlara destek hizmeti sağlayıcıları

 

3 –  Belediyelerle İletişim ve İşbirliği Çalışmaları

Dernek 2016 yılından bu yana başta İstanbul olmak üzere Türkiye’de çeşitli il ve ilçe belediyelerinden gelen taleplere cevaben 15 belediyeye cinsel şiddet konusunda farkındalık atölyeleri ve materyalleri ile danışmanlık desteğinde bulunmuştur. Yanı sıra İstanbul’da Şişli ve Kadıköy Belediyelerinin Kent Konseyi, Eşitlik Birimi toplantılarına ve çalıştaylarına katılarak katkı sunmaktadır. 2018 yılında Şişli Belediyesi ile iyi niyet sözleşmesi imzalayarak ortak kampanya yürüten CŞMD, yine aynı yıl Kadıköy ve Şişli belediyesi personeline yönelik kapasite geliştirici atölye faaliyetleri yürütmüştür. CŞMD 2019 yılı savunuculuk çalışmaları kapsamında belediyelerin cinsel şiddet alanındaki yükümlülüklerine yönelik talep metinleri üretmiş, İstanbul’da 3 ilçe belediyesinin stratejik plan toplantısına katılarak cinsel şiddetin önlenmesi temelinde talep ve önerilerini sunmuştur.

2021-2023 yılları arasında belediyelerle daha kapsamlı ve sürdürülebilir çalışmaların yürütülmesi ve cinsel şiddet ve istismarın önlenmesi ve şiddet sonrası hizmetler konusunda kapasitelerini güçlendirici çalışmalar yapılacaktır. Ayrıca cinsel şiddet destek sisteminin ve hizmeti verenlerin kapasitelerini artırma amacıyla Türkiye genelinde  çalıştay yapılması da planlanmaktadır.

Paydaşlar, faydalanıcılar: İstanbul’daki belediyeler, belediye personeli & destek hizmeti sağlayıcıları, yerel STK ve belediyelerdeki destek hizmeti sağlayıcıları