Skip to content Skip to footer

Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında

Dernek Üyeliği Aydınlatma Metni

Biz, Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği (“CŞMD”) olarak, kişisel verilerinizin sizler için ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Bu nedenle sizleri kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak bilgilendirmek isteriz.

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. Maddesi kapsamında, Derneğimize üyelik kapsamında bizimle paylaşabileceğiniz kişisel verileriniz ile ilgili olarak, veri sorumlusu sıfatıyla CŞMD tarafından, sizi aydınlatmak ve bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

İşbu Aydınlatma Metni ile CŞMD’nin kimliği (KVKK 10.a), bizimle paylaşabileceğiniz kişisel verilerinizin hangi amaçlarla işleneceği (KVKK 10.b), işlenen kişisel verilerinizin kimlere hangi amaçlarla aktarılabileceği (KVKK 10.c), veri toplama yöntemlerimiz ile hukuki sebepleri (KVKK 10.ç) ve sahip olduğunuz haklarınız (KVKK 10.d) konusunda sizleri bilgilendirmeyi amaçlamaktayız.

 1. Veri Sorumlusunun Kimliği (KVKK 10.a)

İşbu İnternet Sitesi,  Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği’ne ait olup, tarafımızla paylaşabileceğiniz kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatı ile Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği nezdinde muhafaza edilecek ve korunacaktır.

 

 1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı (KVKK 10.b)

Derneğimiz ile olan üyelik ilişkisine dayalı olarak, ilgili mevzuat ve Dernek Tüzüğümüz kapsamında gerekli olduğu ölçüde bizimle paylaşabileceğiniz kişisel verilerinizi işlemekteyiz.

 1. Kimlik Bilgileri: İsim, soyisim, T.C. kimlik numarası, kimlik bilgisi.
 1. İletişim Bilgileri: İletişim adresi, telefon numarası ve e-posta adresi ile var ise Derneğimiz ile iletişim kurulması için tercih ettiğinizi bildirdiğiniz cep telefonu numarası, faks numarası veya size ulaşabileceğimiz diğer iletişim kanallarına ilişkin bilgiler.
 1. Çalışma ve Eğitim Bilgileriniz: Derneğimize üyelik kapsamında görev yaptığınız kurumun ismi, bu kurumdaki göreviniz, en son görev yaptığınız kurum, en son bitirdiğiniz okul.
 2. Özel Nitelikli Kişisel Veriler: Derneğimizin doğrudan bu bilgileri işleme amacı olmamakla birlikte referans aracılığı ile ihtiyari olarak iletilen ya da belirtmiş olduğunuz üzere üyeliğinizin bulunduğu dernek bilgileriniz.
 3. Finansal Bilgileriniz: Banka bilgileri, banka hesap numaranız, iban numaranız, açıklamalar, bağış veya aidat tutarı.

Kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaçlarla Derneğimiz tarafından işlenmektedir:

Üyelik başvurularının alınması, üyelik aktivasyonu ve üyelerimize ait bilgilerin doğruluğunun ve güncelliğinin sağlanması, üyelerimizle iletişim kurulması, üye talep ve şikayetlerinin takibi ile yanıtlanması ve üyelere dernek yayınlarının, duyurularının gönderiminin sağlanması,

Dernek tüzüğümüzde gösterilen amaçlar doğrultusunda faaliyetlerimizin yürütülmesi ile etkinliklerin planlanması ve icrası ile bunlar hakkında üyelerimizin bilgilendirilmesi ile üyelerimize bu etkinliklerden yararlanma olanaklarının sağlanması,

Dernek tüzüğümüzde yer alan amaç ve faaliyet alanları doğrultusunda, derneğimizin ve/veya üyelerimizin, dernek faaliyet ve etkinliklerinin tanıtımı ve duyurulması da dahil olmak üzere tanıtım, reklam, duyuru ve benzeri amaçlarla üye tanıtım kitapçığı, broşür, e-dergi gibi basılı veya basılı olmayan belgelerin hazırlanması, derneğe ait internet siteleri ve instagram, twitter gibi sosyal medya hesapları vasıtasıyla duyurulması ve üyelerle paylaşılması,

5253 sayılı Dernekler Kanunu ve ilgili diğer mevzuatta öngörülen şekilde dernek defter ve kayıtlarının oluşturulması ve muhafazası,

Üye giriş aidatı ve yıllık aidat ödemelerinin alınması, etkinliklere katılım bedellerinin alınması ve bu doğrultuda üyeler adına alındı, dekont vb. ödeme belgelerinin düzenlenmesi.

 1. Kişisel Verilerinizin Aktarılması ve Aktarılma Amacı (KVKK 10.c)

Bu bölümde bizimle paylaşabileceğiniz kişisel verileriniz aşağıda belirtildiği şekil ve şartlara uygun olarak aktarılabilcektir:

Dernek üyeliği kapsamında 5223 sayılı Dernekler Kanunu ve Dernekler Yönetmeliği de dahil olmak üzere kişisel verilerin işlendiği süre boyunca yürürlükte olan herhangi bir mevzuat tahtında öngörülmesi veya mevzuat tahtında öngörülen bir yükümlülüğün yerine getirilebilmesi için bu verilerin paylaşılmasının da gerekli olması durumunda Kişisel Verileriniz CŞMD’nin ilgili kanuni veya hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için ve bununla sınırlı olarak ilgili kurum ve kuruluşlar ile paylaşılacaktır.

Dernek üyeliği veya tüzel kişi üyenin gerçek kişi temsilciliğine ek olarak Dernek organlarında görev almanız durumunda Kimlik Bilgileriniz, İletişim Bilgileriniz ve meslek bilginiz Dernekler Kanunu ve ikincil mevzuattaki çeşitli yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi amacıyla veri sorumlusu olan CŞMD’nin kanuni ve hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebepleriyle İl Dernekler Müdürlüğü ve ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılacaktır.

Üyenin hak veya yükümlülükleri veya Dernek nezdindeki üyelik ile ilgili herhangi bir uyuşmazlık olması halinde, ilgili uyuşmazlık ile ilgili olduğu ölçüde ve sınırlı olarak Kişisel Verileriniz CŞMD’nin avukatları, danışmanları ve ilgili yargı makamları ve icra mercileri ile  veri sorumlusu CŞMD’nin haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması kapsamında paylaşılabilecektir.

CŞMD’nin yukarıda belirtilen veri işleme amaçları ve Dernek Tüzüğü kapsamındaki faaliyetlerini yerine getirebilmesi için gerekli olması durumunda, yalnızca bunlarla sınırlı olarak, CŞMD’nin hizmet, destek ve danışmanlık aldığı muhasebeci, mali müşavir gibi yurtiçinde yerleşik üçüncü kişiler ile CŞMD’nin haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması ve temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusu olan CŞMD’nin meşru menfaati kapsamında paylaşılabilecektir.

Yukarıda sayılanlara ek olarak, ilgili işlem veya talep tarihinde yürürlükte olan mevzuat tahtındaki yasal ve/veya hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gerekmesi halinde veya resmi kurumlardan bu şekilde bir talep gelmesi durumunda yetkililerce istenecek Kişisel Verileriniz ilgili kurum ve kuruluşları ile veya yargı organları ile kanuni veya hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla ilgili 3. Kişilerle ve resmi kurum ve kuruluşlarla paylaşılabilecektir.

 1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi (KVKK 10.ç)

Burada bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz, Kanun’un 5. Maddesinde kaleme alınan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi” Kanunlarda açıkça öngörülmesi, ‘’Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.’’ ve ‘’İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.’’ hukuki sebepleri ile işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, CŞMD’ye üyelik başvurusu esnasında üyelik ile ilgili fiziki olarak sunulan veya elektronik ortamda aktarılan belgeler vasıtasıyla, referanslarınız aracılığıyla, ayrıca Dernek ile yapılan çeşitli iletişimler kapsamında (telefon veya elektronik posta ile Dernek ile iletişime geçmeniz gibi) Dernek yetkililerine verilen bilgiler vasıtasıyla sözlü veya yazılı olarak veya elektronik ortamlarda toplanmakta ve işlenmektedir.

 1. Kanuni Haklarınız (KVKK 10.d)

Kanun’un 11. Maddesinde haklarınız kaleme alınmış olup bu madde kapsamında aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu belirtmek isteriz:

 1. a) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme;
 2. b) kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme;
 3. c) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme;

     ç) kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme;

 1. d) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme;
 2. e) Kanun’un 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme;
 3. f) kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme;
 4. g) kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme; ve

     ğ) kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Burada yer alan haklarınız konusunda taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre bize (Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği) iletebilir ve sizin için hazırladığımız KVKK Başvuru Formu’muzu kullanabilirsiniz.

Yayım Tarihi: 03.01.2021

info@cinselsiddetlemucadele.org – +90 542 585 39 90