Skip to content Skip to footer

Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında

E-Bülten Bölümü Aydınlatma Metni

Biz, Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği (“CŞMD”) olarak, kişisel verilerinizin sizler için ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Bu nedenle sizleri kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak bilgilendirmek isteriz.

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. Maddesi kapsamında, https://cinselsiddetlemucadele.org/ internet sitesinin E-Bülten bölümüne istinaden bizimle paylaşabileceğiniz kişisel verileriniz ile ilgili olarak, veri sorumlusu sıfatıyla CŞMD tarafından, sizi aydınlatmak ve bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

İşbu Aydınlatma Metni ile CŞMD’nin kimliği (KVKK 10.a), bizimle paylaşabileceğiniz kişisel verilerinizin hangi amaçlarla işleneceği (KVKK 10.b), işlenen kişisel verilerinizin kimlere hangi amaçlarla aktarılabileceği (KVKK 10.c), veri toplama yöntemlerimiz ile hukuki sebepleri (KVKK 10.ç) ve sahip olduğunuz haklarınız (KVKK 10.d) konusunda sizleri bilgilendirmeyi amaçlamaktayız.

 1. Veri Sorumlusunun Kimliği (KVKK 10.a)

İşbu İnternet Sitesi,  Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği’ne ait olup, tarafımızla paylaşabileceğiniz kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatı ile Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği nezdinde muhafaza edilecek ve korunacaktır.

 

 1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı (KVKK 10.b)

İşbu alanda Derneğimizin Türkiye’de cinsel şiddet üzerine yapılan projeler, basında yer aldığımız haberler, etkinlikler ve çalışmalarımızdan haberdar olabilmeniz için e-posta adresiniz ile sınırlı olmak suretiyle bizimle paylaştığınız kişisel veriniz işlemekteyiz.

 1. Kişisel Verilerinizin Aktarılması ve Aktarılma Amacı (KVKK 10.c)

Bu bölümde bizimle paylaşabileceğiniz kişisel verileriniz çalışmalarımız, etkinliklerimiz ve projelerimizden haberdar olabilmeniz amacıyla CŞMD bünyesinde görevli ve iletinize konu ilgili bölümden sorumlu çalışma arkadaşlarımızla, bizimle gizlilik sözleşmesi çerçevesinde çalışan bizden bağımsız ancak bize hizmet veren avukatlarımız, danışmanlarımız ve sair çözüm ortaklarımızla ve gerekli olması halinde ilgili 3. Kişilerle ve resmi kurum ve kuruluşlarla paylaşılabilecektir.

 1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi (KVKK 10.ç)

Burada bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz, Kanun’un 5. Maddesinde kaleme alınan “ilgili kişi tarafından alenileştirilmiş olması” hukuki sebebi ile ve yine talebiniz kapsamında yükümlülüklerimizin ifası ile ilgili ise “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi” hukuki sebebi ile işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, info@cinselsiddetlemucadele.org adresine mail atmanız suretiyle tamamen veya kısmen otomatik yolla işlenmektedir.

 1. Kanuni Haklarınız (KVKK 10.d)

Kanun’un 11. Maddesinde haklarınız kaleme alınmış olup bu madde kapsamında aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu belirtmek isteriz:

 1. a) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme;
 2. b) kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme;
 3. c) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme;

     ç) kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme;

 1. d) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme;
 2. e) Kanun’un 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme;
 3. f) kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme;
 4. g) kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme; ve

     ğ) kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Burada yer alan haklarınız konusunda taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre bize (Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği) iletebilir ve sizin için hazırladığımız KVKK Başvuru Formu’muzu kullanabilirsiniz.

Yayım Tarihi: 03.01.2021

 

 

info@cinselsiddetlemucadele.org – +90 542 585 39 90